බස්නාහිර පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකකය

බස්නාහිර පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකකය බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු නිලධාරීන්ගේ දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප වර්ධනය කිරීම උදෙසා ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධානතම ආයතනය වේ. රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 12/90 අනුව පිහිටුවා ඇති, රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 14/90 හා 10/2001 අනුව ..

විදේශ ශිෂ්‍යත්ව

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප වර්ධනය කිරීම සඳහා මෙන්ම අනෙකුත් රටවල් සමඟ අත්දැකීම් හා දැනුම බෙදා ගැනීම සඳහා පිරිස් හා පුහුණු අංශය මඟින් වාර්ෂිකව විදේශ පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කරනු ලැබේ. මෙයට අමතරව……..

නවතම ප්‍රවෘත්ති

විදේශ පාඨමාලා

දැක්ම

බස්නාහිර පළාත තුල වෘත්තීය හැකියාවෙන් සපිරුණු මානව සම්පතක්

මෙහෙවර

පුහුණු හා සංවර්ධන වැඩසටහන් මගින් නව කළමනාකරණ ක්‍රමවේද හදුන්වාදීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් කාර්යක්ෂම ඵලදායි හා මනා පෞරුෂයකින් යුතු නිලධාරීන් පිරිසක් බිහි කිරීම