வெளி நாட்டுப் பயிற்சிகள்

மேல் மாகாண சபையில் சேவையாற்றுவோரின் அறிவு, திறமை மற்றும் மனப்பாங்கினை விருத்தி செய்வதற்காகவும் ஏனைய நாடுகள் பற்றிய அனுபவம் மற்றும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்காகவும் ஆளணி மற்றும் பயிற்சிப் பிரிவினால் வருடாந்தம் வெளி நாட்டுப் பயிற்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன. இதற்கு மேலதிகமாக, வெளி வள திணைக்களம், அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள், பல்கலைக் கழகங்கள் போன் வெளிப் பிரிவுகள் மூலம் ஒழுங்கு செய்யப்படும் வெளி நாட்டுப் பயிற்சிகளை கூட்டிணைப்பதிலும் ஆளணி மற்றும் பயிற்சிப் பிரிவு அக்கறை கொண்டுள்ளது. மேல் மாகாணத்தில் கிட்டத்தட்ட 200 அலுவலர்கள் வெளி நாட்டுப் பயிற்சிகளில் கலந்து கொள்வதுடன் இக்கொள்திறன் விருத்தி வாய்ப்பைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக 30,000,000 ரூபாவிற்குமதிகமான நிதி வருடாந்தம் செலவிடப்படுகிறது.

NoDescriptionDownload
01Foreign Training ApplicationDownload

Latest Foreign Training Programs

இல.
விபரம்
தரவிறக்கம்
282Seminar on Pediatric Nursing Technologies for Developing Countries from 27 June to 17 July 2022 (Online)Download
281Seminar on Prevention and Control of COVID-19 and Other Infectious Diseases by Integrated Medicine for Developing Countries – from 24 June to 07 July 2022 (Online)Download
280SCP: Managing Coastal Biodiversity under Urbanisation Pressures – From: 18th to 22nd July 2022 (Online)Download
279Road Maintenance – Online Session from 06th September to 04th November 2022Download
278Seminar on Prevention and Control of Insect-Borne Infectious Diseases for Developing Countries – from 15 to 28 June 2022 (Online)Download
277Seminar of Epidemic Prevention Control and Role of Chinese Medicine for B&R Countries from 27 May to 02 June 2022 (Online)Download
276Seminar on Urban Planning and Development for Developing Countries from 27 May to 02 June 2022 (Online)Download
275Seminar on Meeting UN 2030 Agenda for Sustainable Development Goals for Officials of Developing Countries – from 24 May to 02 June 2022 (Online)Download
274Seminar on Infrastructure Construction & Planning for Sri Lanka from 16 June to 06 July 2022 (Online)Download
273Seminar on Capacity Building against Risks in the Context of BRI for Sri Lanka from 07 to 27 June 2022 (Online)Download
272Urban Solid Waste Management (A) (Emphasis on Collection, Transportation and Final Disposal) (Online) – Online Session from 01st July 2022 to 20th September 2022Download
271ADB: Webinar on Rethinking Social Protection Reform in the Post-Pandemic Recovery – 21 April 2022 at 16:00 to 18:00 (Japan Standard Time / GMT +9) via zoomDownload
270Seminar on Environmental Governance Officials from Asian & African Countries from 21 June to 04 July 2022 (Online)Download
269MTCP : Project & Portfolio Management for Managers – From 18th – 22nd July 2022 (Online)Download
268Seminar on Infrastructure Planning & Construction for the Belt & Road Countries from 02 to 15 June 2022 (Online)Download
267MTCP : Revolutionizing the Malaysian Construction Industry – From 04th – 08th July 2022 (Online)Download
266MTCP : Steering Civil Service Delivery Performance Excellence through Good Governance Practices and Strategic Collaborative Governance – From 27th June to 01st July 2022 (Online)Download
265Seminar in the Prevention & Treatment of Tuberculosis for Officials from B&R Countries from 18 to 31 May 2022 (Online)Download
264Seminar on TCM Application & Vaccine Cooperation of Fighting against COVID-19 for South Asian Countries – from 18 to 31 May 2022 (Online)Download
263Seminar on Infrastructure Construction & Planning from 12 to 25 May 2022 (Online)Download
262Training Course on Rural Wastewater Treatment Technology for Developing Countries from 09 May to 06 June 2022 (Online)Download
261MTCP : Public Private Partnership in Malaysia – From 13th – 16th June 2022 (Online)Download
260Promoting Healthy Communities through Community Health Management & Empowerment from 19 to 20 September 2022 (Online)Download
259Occupational Health & Safety in the Community: How to Strengthen the Capacity of Public Health Personal – from 15 August to 02 September 2022 (Online)Download
258Low Carbon Scenario Development Waste Management under Crisis Situations from 17 to 31 August 2022 (Online)Download
257MTCP – Transforming Cities for a Digital World, From 16th – 20th May 2022 (Online)Download
256MOFCOM Scholarship Programme in China – 2022Download