ஊழியர்கள்

பெயர் பதவி
டபிள்யூ. டி. அது. திருமதி மானெல் பிரதி பிரதான செயலாளர் (ஆளனி மற்றும் பயிற்சி)
திரு. கபில ஜயசேகர பணிப்பாளர்  – மனிதவள அபிவிருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவ பயிற்சி நிறுவனம்
உதவிப் பிரதான செயலாளர் (பயிற்சி)

முகாமைத்துவ அபிவிருத்தி பயிற்சி அலகு

பெயர் பதவி
திருமதி.டப்.டீ. ஒசிகா பிரசாதினி பயிற்றுவிக்கும் உத்தியோகத்தர்
திருமதி.எஸ்.டீ.வீ. நிமாலி பயிற்றுவிக்கும் உத்தியோகத்தர்

மனிதவள அபிவிருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவ பயிற்சி நிறுவனம்

பெயர் பதவி
திரு.கே.எம்.டீ.பண்டார பயிற்றுவிக்கும் உத்தியோகத்தர
திரு.ஏ.பீ.சிந்தக பயிற்றுவிக்கும் உத்தியோகத்தர