வளவாளர்கள்

பெயர் பதவி
1 திரு. பியதிஸ்ஸ ரணசிங்க ஓய்வுபெற்ற அமைச்சுச் செயலாளர்
2 திரு.ஏ.ராமநாயக்க ஓய்வுபெற்ற அமைச்சுச் செயலாளர் (மே.மா)
3 பேராசிரியர் ஈ.ஜீ.உபயசந்திர
4 திரு.சேனக பீ.சில்வா பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) ,

பிரதம செயலாளர் அலுவலகம் (மே.மா)

5 திரு.சுமித் நிசாந்த பெரேரா பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) ,

உள்ளுராட்சி அமைச்சு (மே.மா)

6 திரு.பீ.என்.ஆர்.கருணாரத்ன பிரதான உள்ளகக் கணக்காய்வாளர்
7 திருமதி. சம்பிகா பத்திரண பணிப்பாளர் (உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் – மே.மா)
8 திரு. துனில் ஹெய்யன்துடுவ கணக்காளர்

கல்வி அமைச்சு

9 திரு. லசந்த கமகே கணக்காளர்

தொழில் திணைக்களம் (மே.மா)

10 திருமதி. ஜே.ஏ.சீ.சீ.ஏ.கணேபொல கணக்காளர்

சுகாதாரத் திணைக்களம் (மே.மா)

11 திருமதி. ரஸ்மி சிரிதுங்க ஓய்வூதிய உத்தியோகத்தர்

ஓய்வூதியத் திணைக்களம்

12 திருமதி. எஸ்.எம்.டீ.டீ. சமரதுங்க ஓய்வூதிய உத்தியோகத்தர்

ஓய்வூதியத் திணைக்களம்

13 திரு. எஸ்.டீ.நந்தன கணக்காளர்

காணிப் பயன்பாடு மற்றும் கொள்கைத் திட்டமிடல் திணைக்களம்

14 திரு. பியதிஸ்ஸ ரணசிங்க ஓய்வு பெற்ற அமைச்சுச் செயலாளர்
15 திரு. தம்மிக முதுகல நகர ஆணையாளர்

தெஹிவளை கல்கிசை மாநகரசபை

16 திரு.பீ.ஏ.ஏ.ஜயவர்தன நிருவாக உத்தியோகத்தர் (ஓய்வுபெற்ற)
17 திரு. கே.பீ.எஸ். ரஞ்சித் அசோக பணிப்பாளர் நாயகம்

உற்பத்தித்திறன் மேம்பாட்டு அமைச்சு

18 திரு. சுனில் ஜயலத் மாவட்டச் செயலாளர் – கம்பஹா
19 திரு. டப்.ஏ.ஜயசுந்தர சிரேஸ்ட ஆலோசகர்

இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகம்

20 திரு.டப்.பீ.குணபால பணிப்பாளர் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சு (மே.மா)
21 திரு.டப்.ஏ.வீரதுங்க நிருவாக உத்தியோகத்தர் (ஓய்வு பெற்ற)
22 திரு.கே.ஏ.டீ.குணசிங்க சிரேஸ்ட ஆலோசகர்
இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகம்
23 திரு.பாலித அபேவர்தன சட்ட உத்தியோகத்தர்

உள்ளுராட்சித் திணைக்களம்

24 திருமதி. ரம்யா விக்கிரமாராச்சி பணிப்பாளர்

மனிதவள அபிவிருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவ பயிற்சி நிறுவனம்

25 திரு. பீ.நாகஹவத்த பிரதான பொலிஸ் பரீட்சகர் (ஓய்வுபெற்ற)
26 திரு.பேரா.அருண எஸ்.கமகே பேராசிரியர்

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்

27 திரு. சுரங்க குணவர்தன சிரேஸ்ட ஆலோசகர்

இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகம்

28 திரு.இசா ரத்னகமல் தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகம்
29 திருமதி. ஏ.டீ.வை.ஆனந்தனி உதவிப் பணிப்பாளர்

தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகம்

30 திரு.ஏ.டீ.எஸ்.குலதுங்க உற்பத்தித்திறன் மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தர்
31 திரு. எச்.ஏ.டீ. அரங்கல உற்பத்தித்திறன்  மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தர்
32 திரு.பேரா.ரத்னசிறி அரங்கல்ல வெகுசன ஊடக கற்கைகள் பிரிவு

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்

33 திரு.பேரா.கமல் வலேபொட வெகுசன ஊடகப் பிரிவு

கொழும்பு பல்கலைக்கழகம

34 திரு.தர்சன சம்பத் சோமரத்ன சிரேஸ்ட விரிவுரையாளர்

வெகுசன ஊடக கற்கைகள் பிரிவு

களனி பல்கலைக்கழகம்

35 திரு.விஜய விக்கிரமரத்ன ஓய்வுபெற்ற பிரதான செயலாளர்
36 திருமதி.பிரதீபா சேரசிங்க செயலாளர்

தேசிய கல்வி ஆணைக்குழு

37 திரு. நிசான் சகலசூரிய சிரேஸ்ட விரிவுரையாளர்

ஓய்வுபெற்ற பிரதான செயலாளர்

38 திரு.பேரா.சமன் வீரதுங்க சிரேஸ்ட விரிவுரையாளர்

இலங்கை மன்றம்

39 திரு.பேரா.காமினி டி அல்விஸ் முகாமைத்துவ மற்றும் நிதி பீடம்

கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்

40 திரு. பேரா.அஜித் ரோஹன கொலொன்னே விரிவுரையாளர்
பாதுகாப்பு படை மற்றும் இலங்கை பொலிஸ்
வெளியார் விரிவுரையாளர்
மொறட்டுவை, களனி, கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம்
41 மேஜர்.தம்மிக நவரத்ன உதவிப் பணிப்பாளர் (ஓய்வுபெற்ற)    இடர் முகாமைத்துவ மத்தியநிலையம்
42 உளநல வைத்திய நிபுணர் எஸ்.பீ.கந்தபொலஆரச்சி மாவட்ட பொது வைத்தியசாலை கம்பஹா
43 வைத்தியர்.பாலித சமன் ஜயகொடி வத்துபிட்டிவல ஆதார வைத்தியசாலை
44 வைத்தியர்.பீ.ஏ.டீ.பிரேமரத்ன ஆதார வைத்தியசாலை கம்பஹா
45 திரு.கே.எம். ஆரியரத்ன பண்டார உளநல ஆலோசகர்
வத்துபிட்டிவல ஆதார வைத்தியசாலை
46 திரு. தர்சன சம்பத் சோமரத்ன சிரேஸ்ட விரிவுரையாளர்
வெகுசன ஊடக கற்கைகள் பிரிவு
களனி பல்கலைக்கழகம்
47 திரு.பேரா.அருண எஸ்.கமகே ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்
48 திரு.சீ.என்.விக்கிரமசிங்க சிரேஸ்ட விரிவுரையாளர்

களனி பல்கலைக்கழகம்

49 திரு.கே.கே.தனசிறி பிரதிப் பணிப்பாளர் (ஓய்வுபெற்ற)
50 திரு.ஏ.டப்.கே.டப்.சுபசிங்க சிரேஸ்ட விரிவுரையாளர்                      சமூக விஞ்ஞானப் பிரிவு                     களனி பல்கலைக்கழகம்
51 மேஜர் தம்மிக நவரத்ன உதவிப் பணிப்பாளர்
இடர் முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம்
52 திரு.மகாநாம விக்கிரமசிங்க சிரேஸ்ட விரிவுரையாளர்           நுண்கலை பல்கலைக்கழகம்
53 சங்கீத விசாரத திரு.சுதத் சமரசிங்க பிரதிப் பணிப்பாளர

தேசிய கல்வி நிறுவகம்

மகரகமை

54 திரு.அருண பிரியந்த தர்மபால விரிவுரையாளர்

நுண்கலை பல்கலைக்கழகம்

55 திரு. ஸ்ரீநாத் சந்திரசேகர விரிவுரையாளர்

நுண்கலை பல்கலைக்கழகம்

56 திரு.எச்.ஏ.மலிக் அநுராத வெளிவாரி விரிவுரையாளர்

நுண்கலை பல்கலைக்கழகம்

57 சங்கீத வித்துவான் திரு.கித்சிறி விக்கிரமசிங்க
58 திரு. சுனில் அபேவர்தன ஆளுநரது செயலாளர் (மே.மா) (முன்னாள்)
59 திரு. எஸ்.ஜீ.விஜயபந்து செயலாளர்
கல்வி அமைச்சு (மே.மா)
60 திரு.பந்துல பிரேமகுமார பிரதி பிரதான செயலாளர் (நிதி)
61 திரு.கபில ஜனக பண்டார பணிப்பாளர்
கடற்றொழில் அமைச்சு
62 திரு.பேராசிரியர் திரு.சமன் வீரவங்ச சிரேஸ்ட விரிவுரையாளர்
இலங்கை மன்றம்
63 திரு.பிரதீப் இமால் குணவர்தன பிரதி கட்டுப்பாட்டாளர்
குடிவரவு குடியகல்வு திணைக்களம்
64 திரு.விஜய விக்கிரமரத்ன ஓய்வுபெற்ற பிரதம செயலாளர்
65 திருமதி.சுனெத்திரா பத்திரண பணிப்பாளர் (வரவுசெலவு)
66 திருமதி.ஏ.எம்.எஸ்.மல்காந்தி பிரதான கணக்காளர்
67 திரு.கிறிஸ்டிலால் பிரனாந்து மேலதிகச் செயலாளர், சமூக சேவைகள் அமைச்சு