නාගරික පරිපාලනය සහ සැලසුම් පිළිබඳ විශාරද උපාධිය – සෝල් විශ්ව විද්‍යාලය, කොරියාව