ගෝලීය සංවර්ධන මුලපිරීම යටතේ එක් තීරයක්, එක් මාර්ගයක් රටවල් සඳහා ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ පශ්චාත් නිෂ්පාදන පාඩු අවම කිරීම පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් සඳහා හරිත ආර්ථිකය සහ පාරිසරික ආරක්ෂාව පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය

KOICA Master’s Fellowship Program to Sri Lanka – නාමයෝජනා ඉල්ලීම (දෙවන අදියරය)