ආර්ථික සහ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ වැඩසටහන (PEPP) – (2023 – 2025) – සුකුබා විශ්වවිද්‍යාලය – ජපානය

මහජන සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම් සහ පද්ධති ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම (මාර්ගගත පාඨමාලාව)