වැඩසටහන්

2021 / 101මූලික විමර්ශන පැවැත්වීම හා චෝදනා පත්‍ර සැකසීම
2021/ 102විධිමත් විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීමේ ක්‍රියාවලිය.
2021 / 103පළාත් සභා අතර දැනුම සහ අත්දැකීම් හුවමාරුව
2021 / 201ව්‍යාපෘති සැලසුම්කරණය හා මෙහෙයවීම.
2021 / 301පරිගණක හා ඒ ආශ්‍රිත තාක්ෂණ උපකරණ හා මූලිකාංග ප්‍රසම්පාදනය
2021 / 302ප්‍රසම්පාදන කාර්ය පටිපාටිය – වැඩ (ඉදිකිරීම්)
2021 / 303ප්‍රසම්පාදන කාර්ය පටිපාටිය – (සැපයීම්)
2021 / 304වත්කම් කාර්ය පටිපාටිය
2021 / 305හානි පාඩු කළමනාකරණය සඳහා අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රම පිහිටුවීම
2021 / 306මූලික ගිණුම් ප්‍රවර්ධනය
2021 / 307ගිණුම් කටයුතු ප්‍රවර්ධනය
2021 / 308වැටුප් පරිවර්තන සැකසීම( අදියර 1)
2021 / 309වැටුප් පරිවර්තන සැකසීම( අදියර 11)
2021 / 310කාර්යාල ක්‍රම.
2021/ 311ආයතන සංග‍්‍රහයේ මූලික විධි විධාන
2021/ 312පෞද්ගලික ලිපි ගොනු යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යාම.
2021 / 313විගණන පනතේ වෙනස්වීම්
2021/ 314රාජ්‍ය විගණනය හා අභ්‍යන්තර විගණනය.
2021/ 315විනය කාර්ය පටිපාටි කළමනාකරණය.
2021 / 316අධීක්ෂණ කළමනාකරණය
2021 / 317වාහන හා යන්ත්‍රෝපකරණ පාලනය
2021 / 318විශ්‍රාම වැටුප් කාර්ය පටිපාටිය.
2021 / 401ප්‍රාථමික සේවා කාර්ය ප්‍රවර්ධනය
2021 / 402රියදුරු කාර්ය ප්‍රවර්ධනය.
2021 / 501මෘදු කුසලතා සංවර්ධනය
2021 / 502වෙනස්වීම් කළමනාකරණය
2021 / 503බැහැරගත ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ වැඩමුළුව
2021 / 504වෘත්තීය මට්ටමේ ඉදිරිපත් කිරීමේ කලාව
2021 / 505 තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පණත පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම
2021 / 506 කයිසන් සංකල්පය
2021 / 507එස් 5 සංකල්පය
2021 / 508හරිත ඵලදායිතාවය
2021 / 509තත්ව වර්ධන කව
2021 / 510සන්නිවේදන කුසලතා ප්‍රවර්ධනය.
2021 / 511කාල කළමනාකරණය.
2021 / 512පෞරුෂත්ව සංවර්ධනය.
2021 / 513ශාරීරික හා මානසික සුවය තුලින් වැඩ ලෝකය ජය ගැනීම
2021 / 514පාරිභෝගික සබඳතා කළමනාකරණය
2021 / 515ධනාත්මක ආකල්ප සංවර්ධනය
2021/ 516සංගීත රසාස්වාදය
2021 / 517සාර්ථක විශ්‍රාම දිවියකට පෙර සූදානමක්
2021 / 518නවක නිලධාරි සේවාරම්භක පුහුණුව