වැඩසටහන්

2023 / 101මූලික විමර්ශන පැවැත්වීම හා චෝදනා පත්‍ර සැකසීමදින ගණන 02
2023 / 102විධිමත්‌ විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීමේ ක්‍රියාවලියදින ගණන 02
2023 / 103පළාත්‌ සභා අතර දැනුම සහ අත්දැකීම්‌ හුවමාරුවදින ගණන 03
2023 / 201ව්‍යාපෘති සැලසුම්කරණය හා මෙහෙයවීමදින ගණන 02
2023 / 301ප්‍රසම්පාදන කාර්ය පටිපාටිය (වැඩ ඉදිකිරිම්‌)දින ගණන 02
2023 / 302ප්‍රසම්පාදන කාර්ය පටිපාටිය (සැපයීම්‌)දින ගණන 02
2023 / 303වත්කම්‌ කාර්ය පටිපාටියදින ගණන 02
2023 / 304හානි පාඩු කළමනාකරණය සඳහා අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රම පිහිටුවීමදින ගණන 02
2023 / 305මූලික ගිණුම්‌ ප්‍රවර්ධනයදින ගණන 03
2023 / 306ගිණුම්‌ කටයුතු ප්‍රවර්ධනයදින ගණන 03
2023 / 307වැටුප්‌ පරිවර්තන සැකසීම (අදියර 01)දින ගණන 01
2023 / 308වැටුප්‌ පරිවර්තන සැකසීම (අදියර 02)දින ගණන 01
2023 / 309කාර්යාල ක්‍රමදින ගණන 02
2023 / 310ආයතන සංග්‍රහයේ මූලික විධි විධානදින ගණන 02
2023 / 311පෞද්ගලික ලිපි ගොනු යාවත්කාලීනව පවත්වා ගෙන යාමදින ගණන 02
2023 / 312රාජ්‍ය විගණනය හා අභ්‍යන්තර විගණනයදින ගණන 02
2023 / 313විනය කාර්ය පටිපාටි කළමනාකරණයදින ගණන 02
2023 / 314අධීක්ෂණ කළමනාකරණයදින ගණන 02
2023 / 401ප්‍රාථමික සේවා කාර්ය ප්‍රවර්ධනයදින ගණන 02
2023 / 402රියදුරු කාර්ය ප්‍රවර්ධනයදින ගණන 02
2023 / 501මෘදු කුසලතා සංවර්ධනයදින ගණන 02
2023 / 502වෙනස්වීම් කළමනාකරණයදින ගණන 01
2023 / 503බැහැරගත ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ වැඩමුළුවදින ගණන 03
2023 / 504වෘත්තීය මට්ටමේ ඉදිරිපත් කිරීමේ කලාවදින ගණන 02
2023 / 505 ගැටුම් කලමනාකරණයදින ගණන 02
2023 / 506 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්‌ ලිපි ලේඛන සැකසීමදින ගණන 02
2023 / 507සන්නිවේදන කුසලතා ප්‍රවර්ධනයදින ගණන 01
2023 / 508කාල කළමනාකරණයදින ගණන 01
2023 / 509පෞරුෂත්ව සංවර්ධනයදින ගණන 01
2023 / 510ශාරීරික හා මානසික සුවය තුලින්‌ වැඩ ලෝකය ජය ගැනීමදින ගණන 02
2023 / 511පාරිභෝගික සබඳතා කළමනාකරණය / මහජන සබඳතාදින ගණන 02
2023 / 512ධනාත්මක ආකල්ප සංවර්ධනයදින ගණන 02
2023 / 513සංගීත රසාස්වාදයදින ගණන 01
2023 / 514සාර්ථක විශ්‍රාම දිවියකට පෙර සූදානමක්‌දින ගණන 01
2023 / 515නවක නිලධාරී සේවාරම්භක පුහුණුවදින ගණන 05