වැඩසටහන්

2024 / 101මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සඳහා විනය කාර්ය පටිපාටිය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහනදින ගණන 04
2024 / 102තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක හා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති වලට අනුගතව සැලසුම් සකස් කිරීමදින ගණන 01
2024 / 103පළාත්‌ සභා අතර දැනුම සහ අත්දැකීම්‌ හුවමාරුවදින ගණන 03
2024 / 201ව්‍යාපෘති සැලසුම්කරණය හා මෙහෙයවීමදින ගණන 02
2024 / 301ප්‍රසම්පාදන කාර්ය පටිපාටිය (වැඩ ඉදිකිරිම්‌)දින ගණන 02
2024 / 302ප්‍රසම්පාදන කාර්ය පටිපාටිය (සැපයීම්‌)දින ගණන 02
2024 / 303වත්කම්‌ කාර්ය පටිපාටියදින ගණන 02
2024 / 304හානි පාඩු කළමනාකරණය සඳහා අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රම පිහිටුවීමදින ගණන 02
2024 / 305මූලික ගිණුම්‌ ප්‍රවර්ධනයදින ගණන 03
2024 / 306ගිණුම්‌ කටයුතු ප්‍රවර්ධනයදින ගණන 03
2024 / 307වැටුප්‌ පරිවර්තන සැකසීම (අදියර 01)දින ගණන 01
2024 / 308වැටුප්‌ පරිවර්තන සැකසීම (අදියර 02)දින ගණන 01
2024 / 309New CIGAS වැඩසටහනදින ගණන 03
2024 / 310Payroll වැඩසටහනදින ගණන 03
2024 / 311කාර්යාල ක්‍රමදින ගණන 01
2024 / 312ලිපිගොනුකරණය හා කාර්යාලයක නඩත්තු විය යුතු මූලික ලියවිලිදින ගණන 01
2024 / 313ආයතන සංග්‍රහයේ මූලික විධි විධානදින ගණන 02
2024 / 314පෞද්ගලික ලිපි ගොනු යාවත්කාලීනව පවත්වා ගෙන යාමදින ගණන 02
2024 / 315රාජ්‍ය විගණනය හා අභ්‍යන්තර විගණනයදින ගණන 02
2024 / 316විනය කාර්ය පටිපාටි කළමනාකරණයදින ගණන 02
2024 / 317අධීක්ෂණ කළමනාකරණයදින ගණන 02
2024 / 318වාහන හා යන්ත්‍රෝපකරණ පාලනයදින ගණන 02
2024 / 319තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමදින ගණන 01
2024 / 320ලේඛනාගාර කළමනාකරණයදින ගණන 01
2024 / 401ප්‍රාථමික සේවා කාර්ය ප්‍රවර්ධනයදින ගණන 02
2024 / 402රියදුරු කාර්ය ප්‍රවර්ධනයදින ගණන 02
2024 / 501මෘදු කුසලතා සංවර්ධනයදින ගණන 02
2024 / 502වෙනස්වීම්‌ කළමනාකරණයදින ගණන 01
2024 / 503වෘත්තීය මට්ටමේ ඉදිරිපත්‌ කිරීමේ කලාවදින ගණන 02
2024 / 504ගැටුම්‌ කළමනාකරණයදින ගණන 02
2024 / 505ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්‌ ලිපි ලේඛන සැකසීමදින ගණන 02
2024 / 506සන්නිවේදන කුසලතා ප්‍රවර්ධනයදින ගණන 01
2024 / 507කාල කළමනාකරණයදින ගණන 01
2024 / 508පෞරුෂත්ව සංවර්ධනයදින ගණන 01
2024 / 509ශාරීරික හා මානසික සුවය තුලින්‌ වැඩ ලෝකය ජය ගැනීමදින ගණන 02
2024 / 510පාරිභෝගික සබඳතා කළමනාකරණය / මහජන සබඳතාදින ගණන 02
2024 / 511ධනාත්මක ආකල්ප සංවර්ධනයදින ගණන 02
2024 / 512සාර්ථක විශ්‍රාම දිවියකට පෙර සූදානමක්‌දින ගණන 01
2024 / 513නවක නිලධාරී සේවාරම්භක පුහුණුවදින ගණන 05