වැඩසටහන්

2022 / 101මූලික විමර්ශන පැවැත්වීම හා චෝදනා පත්‍ර සැකසීම
2022 / 102විධිමත් විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීමේ ක්‍රියාවලිය.
2022 / 201ව්‍යාපෘති සැලසුම්කරණය හා මෙහෙයවීම.
2022 / 301පරිගණක හා ඒ ආශ්‍රිත තාක්ෂණ උපකරණ හා මූලිකාංග ප්‍රසම්පාදනය
2022 / 302ප්‍රසම්පාදන කාර්ය පටිපාටිය – වැඩ (ඉදිකිරීම්)
2022 / 303ප්‍රසම්පාදන කාර්ය පටිපාටිය – (සැපයීම්)
2022 / 304වත්කම් කාර්ය පටිපාටිය
2022 / 305හානි පාඩු කළමනාකරණය සඳහා අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රම පිහිටුවීම
2022 / 306මූලික ගිණුම් ප්‍රවර්ධනය
2022 / 307ගිණුම් කටයුතු ප්‍රවර්ධනය
2022 / 308වැටුප් පරිවර්තන සැකසීම( අදියර 1)
2022 / 309වැටුප් පරිවර්තන සැකසීම( අදියර 11)
2022 / 310කාර්යාල ක්‍රම.
2022 / 311ආයතන සංග‍්‍රහයේ මූලික විධි විධාන
2022 / 312පෞද්ගලික ලිපි ගොනු යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යාම.
2022 / 313විගණන පනතේ වෙනස්වීම්
2022 / 314රාජ්‍ය විගණනය හා අභ්‍යන්තර විගණනය.
2022 / 315විනය කාර්ය පටිපාටි කළමනාකරණය.
2022 / 316අධීක්ෂණ කළමනාකරණය
2022 / 317වාහන හා යන්ත්‍රෝපකරණ පාලනය
2022 / 318විශ්‍රාම වැටුප් කාර්ය පටිපාටිය.
2022 / 401ප්‍රාථමික සේවා කාර්ය ප්‍රවර්ධනය
2022 / 402රියදුරු කාර්ය ප්‍රවර්ධනය.
2022 / 501මෘදු කුසලතා සංවර්ධනය
2022 / 502වෙනස්වීම් කළමනාකරණය
2022 / 503බැහැරගත ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ වැඩමුළුව
2022 / 504වෘත්තීය මට්ටමේ ඉදිරිපත් කිරීමේ කලාව
2022 / 505 ගැටුම් කලමනාකරණය
2022 / 506 දුරකථන ආචාර ධර්ම
2022 / 507ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ලිපි ලේඛන සැකසීම
2022 / 508සන්නිවේදන කුසලතා ප්‍රවර්ධනය.
2022 / 509කාල කළමනාකරණය.
2022 / 510නායකත්ව කුසලතා සංවර්ධනය
2022 / 511පෞරුෂත්ව සංවර්ධනය.
2022 / 512ශාරීරික හා මානසික සුවය තුලින් වැඩ ලෝකය ජය ගැනීම
2022 / 513පාරිභෝගික සබඳතා කළමනාකරණය / මහජන සබදතා
2022 / 514ධනාත්මක ආකල්ප සංවර්ධනය
2022 / 515සංගීත රසාස්වාදය
2022 / 516සාර්ථක විශ්‍රාම දිවියකට පෙර සූදානමක්