විදේශ ශිෂ්‍යත්ව

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප වර්ධනය කිරීම සඳහා මෙන්ම අනෙකුත් රටවල් සමඟ අත්දැකීම් හා දැනුම බෙදා ගැනීම සඳහා පිරිස් හා පුහුණු අංශය මඟින් වාර්ෂිකව විදේශ පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කරනු ලැබේ. මෙයට අමතරව, බාහිර සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, විශ්ව විද්‍යාල වැනි බාහිර අංශයන් හරහා සැලසෙන විදේශ පුහුණු වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය කිරීමෙහි ලා පිරිස් හා පුහුණු අංශය දැඩි උනන්දුවක් දක්වයි. බස්නාහිර පළාත් සභාවේ 200ට ආසන්න නිලධාරීන් සංඛ්‍යාවක් විදේශ පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වන අතර මෙම ධාරිතා සංවර්ධන අවස්ථා සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා රුපියල් 30,000,000 අධික මුදල් ප්‍රමාණයක් වාර්ෂිකව වෙන් කරනු ලැබේ.

No
Description
Download
01විදේශ පුහුණු / පාඨමාලා / වැඩමුළු / ශිෂ්‍යත්ව / අධ්‍යාපන චාරිකා / සම්මන්ත්‍රණ / සමුළු ආදිය සඳහා නාමයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමේ අයදුම් පත්‍රයDownload

Latest Foreign Training Programs

No
Description
Link
282Seminar on Pediatric Nursing Technologies for Developing Countries from 27 June to 17 July 2022 (Online)Download
281Seminar on Prevention and Control of COVID-19 and Other Infectious Diseases by Integrated Medicine for Developing Countries – from 24 June to 07 July 2022 (Online)Download
280SCP: Managing Coastal Biodiversity under Urbanisation Pressures – From: 18th to 22nd July 2022 (Online)Download
279Road Maintenance – Online Session from 06th September to 04th November 2022Download
278Seminar on Prevention and Control of Insect-Borne Infectious Diseases for Developing Countries – from 15 to 28 June 2022 (Online)Download
277Seminar of Epidemic Prevention Control and Role of Chinese Medicine for B&R Countries from 27 May to 02 June 2022 (Online)Download
276Seminar on Urban Planning and Development for Developing Countries from 27 May to 02 June 2022 (Online)Download
275Seminar on Meeting UN 2030 Agenda for Sustainable Development Goals for Officials of Developing Countries – from 24 May to 02 June 2022 (Online)Download
274Seminar on Infrastructure Construction & Planning for Sri Lanka from 16 June to 06 July 2022 (Online)Download
273Seminar on Capacity Building against Risks in the Context of BRI for Sri Lanka from 07 to 27 June 2022 (Online)Download
272Urban Solid Waste Management (A) (Emphasis on Collection, Transportation and Final Disposal) (Online) – Online Session from 01st July 2022 to 20th September 2022Download
271ADB: Webinar on Rethinking Social Protection Reform in the Post-Pandemic Recovery – 21 April 2022 at 16:00 to 18:00 (Japan Standard Time / GMT +9) via zoomDownload
270Seminar on Environmental Governance Officials from Asian & African Countries from 21 June to 04 July 2022 (Online)Download
269MTCP : Project & Portfolio Management for Managers – From 18th – 22nd July 2022 (Online)Download
268Seminar on Infrastructure Planning & Construction for the Belt & Road Countries from 02 to 15 June 2022 (Online)Download
267MTCP : Revolutionizing the Malaysian Construction Industry – From 04th – 08th July 2022 (Online)Download
266MTCP : Steering Civil Service Delivery Performance Excellence through Good Governance Practices and Strategic Collaborative Governance – From 27th June to 01st July 2022 (Online)Download
265Seminar in the Prevention & Treatment of Tuberculosis for Officials from B&R Countries from 18 to 31 May 2022 (Online)Download
264Seminar on TCM Application & Vaccine Cooperation of Fighting against COVID-19 for South Asian Countries – from 18 to 31 May 2022 (Online)Download
263Seminar on Infrastructure Construction & Planning from 12 to 25 May 2022 (Online)Download
262Training Course on Rural Wastewater Treatment Technology for Developing Countries from 09 May to 06 June 2022 (Online)Download
261MTCP : Public Private Partnership in Malaysia – From 13th – 16th June 2022 (Online)Download
260Promoting Healthy Communities through Community Health Management & Empowerment from 19 to 20 September 2022 (Online)Download
259Occupational Health & Safety in the Community: How to Strengthen the Capacity of Public Health Personal – from 15 August to 02 September 2022 (Online)Download
258Low Carbon Scenario Development Waste Management under Crisis Situations from 17 to 31 August 2022 (Online)Download
257MTCP – Transforming Cities for a Digital World, From 16th – 20th May 2022 (Online)Download
256MOFCOM Scholarship Programme in China – 2022Download
255English proficiency programmeDownload
254Digital Tools to develop Basic English Language proficiency from 28 june – 02 july 2021 (online)Download

Download

253Developing countries partnership scholarship for Sri Lanka Download
252English Proficiency For middle level officialsDownload
251China Development Bank Scholarship 2021Download
250Bilateral Seminar on the “Belt and Road”-From 11 to 31 May (Online)Download
249Australian Award Scholarship (AAS)-2022Download
248MOFCOM Scholarship Program in china 2021
Download
2472021 KOICA Master’s and Doctoral Fellowship Programme to Sri LankaDownload
246Flood Disaster Risk Reduction – (Master’s Degree) From 9th Septermber 2021 – 16th September 2022Download
245Masters Fellowship Programme under the Korean International Cooperative Agency (KOICA) for the year 2021Download
244Annual International Training Course (AITC) 2021 trough Online Conference PlatformDownload
243Master’s Degree Program in In Infrastrure Management at Yokohama National University (YNU) From 2021 to 2023 JapanDownload
242Scholarship for Masters Degree under the Thailand International Postgraduate Programme (TIPP) for the year 2021Download
241Master’s Degree Program in Public Management and Public Sector Reforms – From 21 Dec 2020 – 30 June 2022 & Soul & Seongnam, Republic of KoreaDownload