විදේශ ශිෂ්‍යත්ව

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප වර්ධනය කිරීම සඳහා මෙන්ම අනෙකුත් රටවල් සමඟ අත්දැකීම් හා දැනුම බෙදා ගැනීම සඳහා පිරිස් හා පුහුණු අංශය මඟින් වාර්ෂිකව විදේශ පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කරනු ලැබේ. මෙයට අමතරව, බාහිර සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, විශ්ව විද්‍යාල වැනි බාහිර අංශයන් හරහා සැලසෙන විදේශ පුහුණු වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය කිරීමෙහි ලා පිරිස් හා පුහුණු අංශය දැඩි උනන්දුවක් දක්වයි. බස්නාහිර පළාත් සභාවේ 200ට ආසන්න නිලධාරීන් සංඛ්‍යාවක් විදේශ පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වන අතර මෙම ධාරිතා සංවර්ධන අවස්ථා සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා රුපියල් 30,000,000 අධික මුදල් ප්‍රමාණයක් වාර්ෂිකව වෙන් කරනු ලැබේ.

No
Description
Download
01විදේශ පුහුණු / පාඨමාලා / වැඩමුළු / ශිෂ්‍යත්ව / අධ්‍යාපන චාරිකා / සම්මන්ත්‍රණ / සමුළු ආදිය සඳහා නාමයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමේ අයදුම් පත්‍රයDownload

Latest Foreign Training Programs

No
Description
Link
324Scholarships for Master’s Degree Programmes under the Thailand International Postgraduate Programme (TIPP) for the Year 2023Download
323Training Course on Prevention & Treatment of Pediatric Common Diseases for Developing CountriesDownload
322Training Course on Appropriate Technology of General Practice for Developing CountriesDownload
321JICA Knowledge Co-Creation Programs: Strengthening Social Health Protection towards Universal Health CoverageDownload
320JICA Knowledge Co-Creation Programs: Strengthening of Community Health System for Infectious Diseases ControlDownload
319JICA Knowledge Co-Creation Programs: Decentralized Wastewater Treatment SystemDownload
318ADB: Workshop and Training on Use of Digital Technology to Improve Health Financing Business ProcessesDownload
317MOFCOM Scholarship Programme in China – 2023Download
316SCP: Innovations in GovernanceDownload
315Knowledge Co-Creation Program: Quality Improvement of Health Services through the KAIZEN ApproachDownload
314Knowledge Co-Creation Program: Evidence-Based Public Health PlanningDownload
313KOICA Master’s and Doctoral Fellowship Programme 2023Download
312Strategic Management and Marketing for Sustainable Local Industry DevelopmentDownload
311JICA Knowledge Co-Creation Program (Long-Term Training) – SDGs Global Leader ProgramDownload
309ADB: Asian Economic Development ConferenceDownload
310Australian Awards Scholarships (AAS) – Intake for Academic Year 2024Download
308Training Slots under the Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Scholarship Scheme 2023 – In IndiaDownload
307Training Slots under the Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Scholarship Scheme 2023 – OnlineDownload
306Dr. Lee Jong-Wook Fellowship Program – 2024Download
305SCP: Public Private Partnerships: Infrastructure Projects Development (E-learning)Download
304KOICA Scholarship Master’s Degree Programs 2023Download
303Program in Economic and Public Policy (PEPP) – (2023 – 2025) – University of Tsukuba – JapanDownload
302ITEC: Training Slots under the Indian Technical & Economic Cooperation (ITEC) Scholarship Scheme of the Ministry of External Affairs, Government of India for the Year 2022-2023Download
301Vegetable Production Technology for Livelihood Improvement of Small Scale Farmers (Online and In Japan)Download
300Redesigning Public Health Infrastructure and Systems (Online Course)Download
299ITEC: Training Slots under the Indian Technical & Economic Cooperation (ITEC) Scholarship Scheme of the Ministry of External Affairs, Government of India for the Year 2022-2023 (In Person)Download
298ITEC: Training Slots under the Indian Technical & Economic Cooperation (ITEC) Scholarship Scheme of the Ministry of External Affairs, Government of India for the Year 2022-2023 (Online)Download
297Master’s and Doctorate Scholarships offered by the International Cooperation Group of Brazilian Universities (GCUB) for 2023Download
289Chevening – UK fully funded Scholarship (2023-2024)Download