විදේශ ශිෂ්‍යත්ව

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප වර්ධනය කිරීම සඳහා මෙන්ම අනෙකුත් රටවල් සමඟ අත්දැකීම් හා දැනුම බෙදා ගැනීම සඳහා පිරිස් හා පුහුණු අංශය මඟින් වාර්ෂිකව විදේශ පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කරනු ලැබේ. මෙයට අමතරව, බාහිර සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන, විශ්ව විද්‍යාල වැනි බාහිර අංශයන් හරහා සැලසෙන විදේශ පුහුණු වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය කිරීමෙහි ලා පිරිස් හා පුහුණු අංශය දැඩි උනන්දුවක් දක්වයි. බස්නාහිර පළාත් සභාවේ 200ට ආසන්න නිලධාරීන් සංඛ්‍යාවක් විදේශ පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වන අතර මෙම ධාරිතා සංවර්ධන අවස්ථා සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා රුපියල් 30,000,000 අධික මුදල් ප්‍රමාණයක් වාර්ෂිකව වෙන් කරනු ලැබේ.

No
Description
Download
01විදේශ පුහුණු / පාඨමාලා / වැඩමුළු / ශිෂ්‍යත්ව / අධ්‍යාපන චාරිකා / සම්මන්ත්‍රණ / සමුළු ආදිය සඳහා නාමයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමේ අයදුම් පත්‍රයDownload

Latest Foreign Training Programs

No
Description
Link
381MOFCOM Scholarship Programme in China – 2024Download
380JICA Knowledge Co-Creation Program: Hospital Management (A) (Online and in Japan)Download
379JICA Knowledge Co-Creation Program – Local Industry Promotion by Cluster Approach (A)Download
378Seminar on Food Security and Reduction of Post-Production Loss for Belt and Road Countries under Global Development InitiativeDownload
377Seminar on Green Economy and Environmental Protection for Developing CountriesDownload
376KOICA Master’s Fellowship Programme to Sri Lanka Nomination Request (02nd Phase) – 2024Download
375Introductory Course for Biologics Development and Manufacturing – 2024Download
374Australian Awards Scholarships (AAS) – Intake for Academic Year 2025Download
373Annual International Training Courses (AITC) – 2024Download
372Master’s Degree Programme in Infrastructure Management (IMP) at Yokohama National University (YNU)Download
3712025 Dr. Lee Jong-Wook Fellowship ProgramDownload
370KOICA Master’s Fellowship Programme to Sri Lanka – Nomination RequestDownload
369JICA Long Term Training (Master’s Programme) on “Creating Leaders for Clean Cities”Download
368ITEC: Capacity Building Programme for the Public Service Professionals of Sri LankaDownload
367Master of Urban Administration and Planning – University of Seoul, KoreaDownload
366Program in Economic and Public Policy (PEPP) – 2024-2026 – University of Tsukuba – JapanDownload
365Training Slots under the Indian Technical & Economic Cooperation (ITEC) Scholarship Scheme for the Year 2024 in India & Online (Short Term) – 2024-01-12Download
364Policy Research Institute (PRI) Visiting Scholar Program 2024Download