නම තනතුර තොරතුරු පනතට අනුව තනතුර කාර්යාලීය දුරකථන අංකය
එල්. ඒ. කළුකපුආරච්චි මයා නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පාලන) අභියාචනා නිලධාරී 011 209 2606
ආර්. සි. ඉන්දිකා මිය සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස්) තොරතුරු නිලධාරී 011 209 2634
ජේ. සි. ජයලාල් මයා පරිපාලන නිලධාරි (පිරිස් හා පුහුණු අංශය) සහාය නිලධාරී 011 209 2635