පුද්ගල සම්පත් දායකයන්

නම තනතුරු
1 පියතිස්ස රණසිංහ මයා විශ්‍රාමික අමාත්‍යාංහ ලේකම්
2 ඒ. රාමනායක මයා විශ්‍රාමික අමාත්‍යාංශ ලේකම් (බ.ප.)
3 මහාචාර්යය ඊ. ජී. උභයචන්ද්‍ර මයා
4 සේනක පී. සිල්වා මයා කොළඹ කච්චේරිය
5 සුමිත් නිශාන්ත පෙරේරා මයා අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්),

පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය (බ.ප)

6 පී. ඩී. එන්. ආර්. කරුණාරත්න මයා ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය

7 චම්පිකා පතිරණ මිය අධ්‍යක්ෂ (අභ්‍යන්තර විගණක – බ.ප)
8 දුනිල් හෙයියන්තුඩුව මයා ගණකාධිකාරී

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

9 ලසන්ත ගමගේ මයා ගණකාධිකාරී

කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.)

10 ජේ. ඒ. සී. සී. ඒ. ගණේපොල මිය ගණකාධිකාරී

සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප.)

11 එස්. ඩී. නන්දක මයා ග ගණකාධිකාරී

ඉඩම් පරිහරණ හා පති. සැලසුම් දෙපා.

12 ධම්මික මුතුගල මයා නගරික කොමසාරිස්

දෙහිවල ගල්කිස්ස මහනගර සභාව

13 බී. ඒ. ඒ. ජයවර්ධන මයා පරිපාලන නිලධාරී (විශාමික)
14 සුනිල් ජයලත් මයා දිස්ත්‍රික් ලේකම් ගම්පහ
15 ඩබ්. ඒ. ජයසුන්දර මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන හා පරිපාලන ආයතනය

16 ඩබ්. පී. ගුණපාල මයා අධ්‍යක්ෂ ග්‍රාම සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය (බ.ප.)
17 ඩබ් ඒ. වීරතුංග මයා පරිපාලන නිලධාරී (විශ්‍රාමික)
18 පාලිත් අබේවර්ධන මයා නීති නිලධාරී

පලාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව

19 ආචාර්යය අරුණ එස්. ගමගේ මයා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
20 සුරංග ගුණවර්ධන මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන හා පරිපාලන ආයතනය

21 ඉෂා රත්නකමල් මයා ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
22 ඒ. ඩී. වයි. ආනන්දනී මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය

23 මහාචාර්ය රත්නසිරි අරංගල්ල මයා ජන සන්නිවේදන අධ්‍යයන අංශය

ශ්‍රී ජයවර්ධන විශ්ව විද්‍යාලය

24 මහාචාර්ය කමල් වලේබොඩ මයා ජනමාධ්‍ය අංශය

කොළඔ විශ්ව විද්‍යාලය

25 දර්ශන සම්පත් සෝමරත්න මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යය

ජන සන්නිවේදන අධ්‍යයන අංශය

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය

26 විජය වික්‍රමරත්න මයා විශ්‍රාමික ප්‍රධාන ලේකම්
27 ප්‍රදීපා සේරසිංහ මිය ලේකම්

ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව

28 නිශාන් සකලසූරිය මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යය

විශ්‍රාමික ප්‍රධාන ලේකම්

29 ආචාර්යය සමන් වීරවංශ මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යය

ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය

30 මහාචාර්යය ගාමිණි ද අල්විස් මයා කලමනාකරණ හා මූල්‍ය පීඨය

කොළඔ විශ්ව විද්‍යාලය

31 ආචාර්යය අජිත් රෝහණ කොලොන්නේ කථිකාචාර්යය

ආරක්ෂක හමුදා හා ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය

බාහිර තථිකාචාර්යය

මොරටුව, කැළණිය, කොළඔ විශ්ව විද්‍යාලය

32 මේජර් ධම්මික නවරත්න සහකාර අධ්‍යක්ෂ (විශ්‍රාමික)

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය

33 මනෝ වෛද්‍ය විශේෂඥ එස්. පී. කඳපොලආරච්චි දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල ගම්පහ
34 වෛද්‍ය පාලිත සමන් ජයකොඩි වතුපිටිවල මූලික රෝහල
35 වෛද්‍ය පී. ඒ. ඩී. ප්‍රේමරත්න මූලික රෝහල ගම්පහ
36 කේ. එම්. ආරියරත්න බණ්ඩාර මයා මනෝ උපදේශක

වතුපිටිවල මූලික රෝහල

37 දර්ශන සම්පත් සෝමරත්න මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යය

ජන සන්නිවේදන අධ්‍යයන අංශය

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය

38 ආචාර්යය අරුණ එස්. ගමගේ මයා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
39 සී. එන්. වික්‍රමසිංහ මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යය

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය

40 කේ. කේ. ධනසිරි මයා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (විශ්‍රාමික)
41 ආචාර්යය ඒ. ඩබ්. කේ. ඩබ්. සුභසිංහ මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යය

සමාජ විද්‍යා අංශය

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය

42 මහානාම වික්‍රමසිංහ මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යය

සෞන්දර්යය විශ්ව විද්‍යාලය

43 සංගීත විශාරද සුදත් සමරසිංහ මයා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

මහරගම

44 අරුණ ප්‍රියන්ත ධර්මපාල මයා තථිකාචාර්යය

සෞන්දර්යය කලා විශ්ව විද්‍යාලය

45 ශ්‍රීනාත් චන්ද්‍රසේකර මයා කථිකාචාර්යය

සෞන්දර්යය කලා විශ්ව විද්‍යාලය

46 එච්. ඒ. මලික් අනුරාධ මයා බාහිර කථිකාචාර්යය

සෞන්දර්යය කලා විශ්ව විද්‍යාලය

47 සංගීතවේදි කිත්සිළු වික්‍රමසිංහ මයා
48 එස්. ජී. විජයබන්දු මයා ලේකම්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය (බ.ප.)

49 බන්දුල ප්‍රේමකුමාර මයා නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් “`(මූල්‍ය)
50 ප්‍රදීප් ඉමාල් ගුණවර්ධන මයා නියෝජ්‍ය පාලක

ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

51 ඒ. එම්. එස්. මල්කාන්ති මිය ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි