නිලධාරී මණ්ඩලය

නම තනතුර
ඩබ්ලිව්. ටී. ඒ. මානෙල් මිය නියෝජය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු)
එච්. ඒ. එස්. ජිසන්ත මහතා අධ්‍යක්ෂක – මානව සම්පත් සංවර්ධන හා කළමනාකරණ පුහුණු ආයතනය
එච්. ඒ. එස්. ජිසන්ත මහතා සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පුහුණු) (වැ.බ.)
සහකාර අධ්‍යක්ෂ – මානව සම්පත් සංවර්ධන හා කළමනාකරණ පුහුණු ආයතනය

කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකකය

නම තනතුර
ඩබ්.ඩී.ඕසිකා ප්‍රසාදිනී මිය පුහුණු කිරීමේ නිලධාරී
එස්.ඩී.වී. නිමාලි මිය පුහුණු කිරීමේ නිලධාරී

මානව සම්පත් සංවර්ධන හා කළමනාකරණ පුහුණු ආයතනය

නම තනතුර
කේ. එම්. ඩී. බන්ඩාර මහතා මහතා පුහුණු කිරීමේ නිලධාරී
ඒ. පී. ආර්. චින්තක මහතා පුහුණු කිරීමේ නිලධාරී