නිලධාරී මණ්ඩලය

නම තනතුර
ඩබ්ලිව්. ටී.ඒ. මානෙල් නියෝජය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු)
කපිල ජයසේකර මහතා අධ්‍යක්ෂක (වැ.බ.) – මානව සම්පත් සංවර්ධන හා කළමනාකරණ පුහුණු ආයතනය
ඕ. කේ. අයි. එම්. ඕපාත මිය සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පුහුණු)

කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකකය

නම තනතුර
ඩබ්.ඩී.ඕසිකා ප්‍රසාදිනී මිය පුහුණු කිරීමේ නිලධාරී
එස්.ඩී.වී. නිමාලි මිය පුහුණු කිරීමේ නිලධාරී
කේ. ඩබ්. ජේ. කාරියවසන් මහතා පුහුණු කිරීමේ නිලධාරී

මානව සම්පත් සංවර්ධන හා කළමනාකරණ පුහුණු ආයතනය

නම තනතුර
කේ. එම්. ඩී. බන්ඩාර මහතා මහතා පුහුණු කිරීමේ නිලධාරී
ඒ. පී. ආර්. චින්තක මහතා පුහුණු කිරීමේ නිලධාරී