පරිසර ප්‍රතිපත්තියේ අනාගත ගෝලීය නායකයින් සඳහා වන විශාරද උපාධි වැඩසටහන (MGLEP) 2024-2025