JICA දැනුම සම-නිර්මාණය කිරීමේ වැඩසටහන: සෞඛ්‍ය පද්ධති කළමනාකරණය – නායකත්වය සහ පාලනය

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් සඳහා මාතෘ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ තාක්ෂණය පිළිබඳ පුහුණු පාඨමාලාව