ශ්‍රී ලංකාව සඳහා සංචාරක කළමනාකරණය පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය

ITEC ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය 2023 යටතේ පුහුණු අවස්ථා – කෙටි කාලීන හා මාර්ගගත