චීන බහුපාර්ශ්වික වැඩසටහන් (මාර්ගගත පාඨමාලා)

අපද්‍රව්‍ය බලශක්තිය හඳුන්වාදීම සඳහා ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම (මාර්ගගත ක්‍රමයට සහ ජපානයේ)