තිරසාර දේශීය කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා උපායමාර්ගික කළමනාකරණය සහ අලෙවිකරණය

JICA දැනුම සම-නිර්මාණ වැඩසටහන (දිගු කාලීන පුහුණුව)

ඕස්ට්‍රේලියානු සම්මාන ශිෂ්‍යත්ව (AAS) – 2024 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා බඳවා ගැනීම