ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ ආයතනය (PRI) පිවිසුම් ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන 2024

JICA දැනුම සම-නිර්මාණ වැඩසටහන (දිගු කාලීන සැලසුම්): බලශක්ති අංශය සඳහා මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා නාමයෝජනා කැඳවීම (JFY 2024)