මානව සම්පත් සංවර්ධන ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන සඳහා ජපන් ආධාර

2023 සඳහා ජපන් රජයේ MEXT ශිෂ්‍යත්වය යටතේ තරුණ නායකයින්ගේ වැඩසටහන

2022-2023 වසර සඳහා ඉන්දියානු රජයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ITEC ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය

Chevening – UK පූර්ණ අරමුදල් සහිත ශිෂ්‍යත්වය (2023-2024)

JICA දැනුම සම-නිර්මාණ වැඩසටහන (දිගු කාලීන පුහුණුව)

කොරියානු ජනරජයේ KDI රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සහ කළමනාකරණ පාසලේ එක් අවුරුදු මාස්ටර් ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන – 2023 වසන්තය